Πέμπτη, 25 Απριλίου

Σημαντικά

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Α’ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ, Σημαντικά
Ανακοινοποιούμε τον πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών Γενικής  Α΄ Καβάλας, ως προς τις υπεραριθμίες που αφορούν τους παρακάτω κλάδους και σχολεία: ΠΕ01 στο ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης ΠΕ80 στο ΕΠΑΛ Χρυσούπολης ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -- ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ   Η Γραμματεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μαρία Λαλιώτου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε.2023-24

Από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις στο κεντρικό e-mail της ΔΔΕ Καβάλας : mail@dide.kav.sch.gr Στο διάστημα αυτό δύναται να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το αρμόδιο ΠΥΣΔΕ  τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή και όχι των βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 15 παρ. 8 ΠΔ 50/1996) μέχρι τέλος Απριλίου. Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας από περιοχή σε περιοχή 2023-2 Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2023-24

Αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών υποψηφίων για θέσεις Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Υπευθύνων Τομέων ΕΚ ΔΕ Καβάλας

Ανακοινώσεις, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών (12-13/10/2023) από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του ΕΚ, αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη ΔΕ Καβάλας.  

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Δ.Δ.Ε. Καβάλας

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Σημαντικά
Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Π.Δ.Ε. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.-Εξατομικευμένης Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.-Εξειδικευμένης Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εξειδικευμένης Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εξατομικευμένης   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού Ελένη Χλιάρα - Γραφείο 524  

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. -ΕΠΕΙΓΟΝ- Ενημέρωση για διαδικασία ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Σημαντικά
  Οι προσλαμβανόμενοι, οι οποίοι, αν και ανέλαβαν υπηρεσία σε σχολική μονάδα ή ΚΕΔΑΣΥ, δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύναψης ψηφιακής σύμβασης μέχρι την ως άνω ώρα, οφείλουν να εισέλθουν στην εφαρμογή αύριο 8/9 προκειμένου να καταχωρίσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να αποδεχτούν τη σύμβασή τους.  Για τις εν λόγω περιπτώσεις θα υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση για την ημερήσια αποζημίωσή τους. Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας

Προσλήψεις αναπληρωτών Δ.Ε. – Αποφάσεις (πλην ΓΕΝΙΚΗΣ)

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Σημαντικά
Προσλήψεις Αναπληρωτών ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Προσλήψεις Αναπληρωτών ΜΟΥΣΙΚΑ            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ          ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ          ΤΜΗΜΑ Β΄

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών – Τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Τοποθέτηση αποσπασμένου εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας   Μαρία Λαλιώτου Γραμματεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Τοποθετήσεων σε Λειτουργικά Κενά της Δ.Δ.Ε. Καβάλας

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ, Σημαντικά
Διάθεση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας Ε.Α.Ε. Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεσης του ΠΥΣΔΕ Ε.Α.Ε. Προσωρινές τοποθετήσεις Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας    Μαρία Λαλιώτου, Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Τμήμα Γ΄ Προσωπικού