Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών Υποδιευθυντών για το Γυμνάσιο Νέας Περάμου

Ανακοινώσεις, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι
Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών (29-30/11/2023) από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας, αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη ΔΕ Καβάλας.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε.2023-24

Από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις στο κεντρικό e-mail της ΔΔΕ Καβάλας : mail@dide.kav.sch.gr Στο διάστημα αυτό δύναται να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το αρμόδιο ΠΥΣΔΕ  τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή και όχι των βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 15 παρ. 8 ΠΔ 50/1996) μέχρι τέλος Απριλίου. Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας από περιοχή σε περιοχή 2023-2 Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2023-24

Πίνακας δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολ. Μονάδων (Γυμν.Περάμου)

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων έως και Πέμπτη 23-11-2023. ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (20_11_23)

Αναπροσαρμοσμένοι Πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολ. Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Αναπροσαρμοσμένος ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (20_11_23) Αναπροσαρμοσμένος ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (20_11_23)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen, και Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ε. Σ. Βρυξέλλες Ι, από το σχολικό έτος 2024-2025

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολ. Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων έως και Δευτέρα 20-11-2023 ώρα 12.30 μεσημβρινή. ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (15_11_23) ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (15_11_23)  

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ. της Δ.Ε. Καβάλας

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι
Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ. της Δ.Ε. Καβάλας Επαναπροκήρυξη Υποδιευθυντών   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού