Πέμπτη, 25 Απριλίου

Χωρίς κατηγορία

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε.2023-24

Από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις στο κεντρικό e-mail της ΔΔΕ Καβάλας : mail@dide.kav.sch.gr Στο διάστημα αυτό δύναται να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το αρμόδιο ΠΥΣΔΕ  τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή και όχι των βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 15 παρ. 8 ΠΔ 50/1996) μέχρι τέλος Απριλίου. Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας από περιοχή σε περιοχή 2023-2 Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2023-24

403 – This request is blocked by Admin Tools. Please change this message in the component’s options. If you are the administrator of this site and have blocked your own IP address on accident please visit https://www.minedu.gov.gr/administrator/index.php?admintools_rescue=you@example.com where you@example.com is the email address of your (Super User) account. This URL will only send you an email if the IP address from which you are accessing it is being blocked by Admin Tools. If you are not blocked no email will be sent; you don’t need an email with instructions to unblock your IP if your IP is not blocked.

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών – Τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Τοποθέτηση αποσπασμένου εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας   Μαρία Λαλιώτου Γραμματεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ και ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Δ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Με το παρόν σας επισυνάπτουμε τα εξής έγγραφα:   1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία με αρ.πρωτ. 41362/K5/07.04.2023  2. Πρότυπο αίτησης υποψηφιότητας για θέση Συντονιστή Π.Δ.Ε. - Υπευθύνου Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία 2023_prosklisi_pde_dde aitisi_pde_dde_2023   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού