Τρίτη, 23 Ιουλίου

Προκήρυξη  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για της προγραμματιζόμενες εκδρομές – μετακινήσεις, με διανυκτέρευση, το σχολείο προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μπορείτε, για την σύνταξη της προκήρυξης, να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο ενδεικτικό σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 τ.Β’/13-02-2020) Υπουργική Απόφαση και κυρίως στο άρθρο 14. Μπορείτε να προσθέσετε, αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε, στοιχεία και δεδομένα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε εκδρομής – μετακίνησης  του σχολείου σας, αλλά πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η υπογεγραμμένη προκήρυξη αποστέλλεται στη Διεύθυνση, ηλεκτρονικά, προκειμένου να προχωρήσει στην ανάρτηση. Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των προκηρύξεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των προσφορών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση.

Υπόδειγμα προκήρυξης