Τρίτη, 23 Ιουλίου

Νομοθεσία

Νομοθεσία σχετική με την αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος διδασκαλίας σε φροντιστήρια, ΚΞΓ και κατ’ οίκον, την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διδασκαλίας και την επικαιροποίηση φακέλου εκπαιδευτικού

N.2545/1940 (ΦΕΚ 287, τ.Α΄/10-09-1940) άρθρο 70, 75 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32, τ.Α΄/02-03-2011) άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια 2 & 3

Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222, τ.Α΄/12-11-2012) υποάρθρα Θ.12, Θ.13, Θ.14 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254, τ.Α΄/21-12-2020) άρθρο 167

Υ.Α. 78844/Ν1/01-07-2021 (ΦΕΚ 3369, τ.Β΄/28-07-2021)