Σάββατο, 15 Ιουνίου

Δικαιολογητικά για χορήγηση βεβαίωσης αντιστοιχίας τίτλου αλλοδαπής

Βεβαιώσεις Αντιστοιχίας και Αναγωγής βαθμολογίας πιστοποιητικών σπουδών ή απολυτηρίων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής προς τίτλους της ημεδαπής

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν αρμοδιότητα αποκλειστικά και μόνο τη χορήγηση βεβαιώσεων αντιστοιχίας για τίτλους σπουδών σχολείων γενικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Για τη χορήγηση βεβαιώσεων αντιστοιχίας για τίτλους σπουδών σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής απευθύνεστε στον ΕΟΠΠΕΠ (τηλ. 210-2709 000 καθημερινά μεταξύ 13.00-15.00). Εφόσον επιθυμείτε στη συνέχεια βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας τότε απευθύνεστε στην υπηρεσία μας.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε για τη χορήγηση βεβαιώσεων για τους τίτλους γενικής εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα:

α) πρωτότυπος τίτλος σπουδών με αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων, που θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση (όπως περιγράφεται στο γ).

Εάν ο τίτλος προέρχεται από χώρα-μέλος της Σύμβασης της Χάγης τότε πρέπει να είναι θεωρημένος με τη σχετική σφραγίδα (Apostille).

Εάν ο τίτλος προέρχεται από χώρα που δεν είναι μέλος της Σύμβασης της Χάγης τότε    i) θα πρέπει να είναι θεωρημένος από ελληνική διπλωματική/προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του τίτλου ή ii) από την προξενική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση της υπογραφής από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Σημείωση: Η όποια θεώρηση θα πρέπει να γίνει πριν τη μετάφραση του τίτλου.

β) βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της Πρεσβείας της ξένης χώρας στην Ελλάδα, όπου θα αναφέρονται τα εξής:

  • Εάν το σχολείο στο οποίο φοίτησε ο ενδιαφερόμενος είναι δημόσιο ή ιδιωτικό αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας του.
  • Ποιο πρόγραμμα Σπουδών ακολούθησε ο ενδιαφερόμενος και αναλόγως να μας γνωρίζει τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και τις τάξεις φοίτησης.
  • Εάν έχει πλήρη και επιτυχή φοίτηση σε τάξη ο ενδιαφερόμενος στο εν λόγω σχολείο.
  • Τον μέσο όρο βαθμολογίας της τάξης ή του απολυτηρίου, καθώς και το άριστα και τη βάση προαγωγής.
  • Εάν το συγκεκριμένο απολυτήριο δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισαγωγής στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας προέλευσης.

Σημείωση: Αν όλα τα παραπάνω δεδομένα προκύπτουν από τον ίδιο τον τίτλο τότε δεν απαιτείται η βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου.

γ) επίσημη μετάφραση των παραπάνω δύο εγγράφων (η βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου θα μεταφραστεί μόνο αν έχει συνταχθεί στη γλώσσα της χώρας προέλευσης)  i) από μεταφραστή δικηγόρο της Ελλάδας (ο οποίος θα βεβαιώνει την επάρκειά του στη γλώσσα της χώρας προέλευσης των εγγράφων), με θεώρηση της υπογραφής του από το δικηγορικό σύλλογο ή ii) από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου, με θεώρηση από την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

δ) αντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας που μπορεί να είναι ελληνική ταυτότητα (εάν υπάρχει) ή άδεια παραμονής στην Ελλάδα ή διαβατήριο του ενδιαφερόμενου. Εάν πρόκειται για τίτλο που ανήκει σε ανήλικο τότε απαιτείται αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και για τον ανήλικο και για τον κηδεμόνα του.

 

Παράκληση προς τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων: πριν την αποστολή αίτησης για αντιστοιχία, να έχουν ελέγξει τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις στη διαδικασία εγγραφής αλλά να αποφευχθεί και η ταλαιπωρία του μαθητή και των κηδεμόνων του.