Τρίτη, 23 Ιουλίου

Αναγγελία

Αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας

Από 1-7-2021, αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ` οίκον καθώς και των επικαιροποιήσεων στοιχείων φακέλων εκπαιδευτικών, είναι η αρμόδια, σε περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αιτήσεις αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ` οίκον διδασκαλίας που κατατέθηκαν έως την 30η -06-2021 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διεκπεραιώνονται από τον Οργανισμό αυτόν, ο οποίος τηρεί το σχετικό αρχείο της χρονικής περιόδου κατά την οποία ασκούσε την αρμοδιότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται και να υποβάλλουν φάκελο με τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την αριθμ. 78844/Ν1/01-07-2021 (ΦΕΚ 3369, τ.Β΄/28-07-2021) Υ.Α., στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, γραφείο 546, προκειμένου να εγκριθεί η αναγγελία έναρξης ασκήσεως  του επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον.

Αίτηση                     Υπεύθυνη δήλωση               Τυπικά προσόντα αναγγέλλοντος

 

Προσοχή!!!

α) Στις ιατρικές γνωματεύσεις πρέπει οπωσδήποτε να ζητηθεί από τον ιατρό να βεβαιώσει την υγεία του αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον

β) Στις περιπτώσεις αιτήσεων βάσει ξενόγλωσσου τίτλου (πανεπιστημιακά πτυχία και τίτλοι επιπέδου Γ2), θα πρέπει να προσκομίζεται η πρωτότυπη μετάφραση με συνημμένο επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράζεται, η οποία θα επιστρέφεται μετά από έλεγχο. Σημειώνεται ότι θα γίνονται δεκτές ως επίσημες μεταφράσεις, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, όσες έχουν γίνει από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ (Ν.3566/2007), από πτυχιούχους μεταφραστές/διερμηνείς του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΔ 169/2002), από δικηγόρο (Ν.4194/2013) που οφείλει να βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.